Posts by: admin

Báo cáo truyền thống 20/11

Báo cáo truyền thống 20/11/2018: BÁO CÁO truyền thống

Giao an mon toan lop 5

Tai giao an Toan 5 tại đây: Bài: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

GIÁO AN 5

Tai giao an tai day: Môn Toán –NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VƠI MỘT SỐ TỰ NHIÊNcau hoi 1 cau hoi 2 cau hoi 3 cau hoi 4phan...

BÁO CÁO NGHỊ ĐỊNH 116

BAO CAOBAO CAO NGHI DINH 116 -XA

GIÁO ÁN LỚP 5. MÔN KHOA HỌC

phan thuong so 1 phan thuong so 2 phan thuong so 3 phan thuong so 4 phan thuong so 5Tải giáo án tại đây:  Khoa học lớp  5:...

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông: Thông tư 20_2018_BGDDT-đánh giá gv phổ thông

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2018

Tải phiếu đánh giá chất lượng đảng viên năm 2018 tại đây:  TT 16 BCH TƯ; quy đinh 132-QĐ TW, Mau 02-Ban kiem...

Thông báo nhập thông tin cá nhân

Nhập thông tin của mình vào bảng này: Danh_sach_giao_vien 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

Báo cáo năm học 2018-2019, kế hoạch 2018-2019

Xem Báo cáo năm học 2017-2018, kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 tại đây:  KE HOACH NAM HOC 18-19