Kiểm tra đảng viên chấp hành

Quyết định và kết luận kiểm tra đảng viên chấp hành

    Tải QĐ và KL ĐV CHẤP HÀNH tại đây