Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Tải Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học tại đây14-2007-NỘI DUNG-BGDDT CV 616 HD chuẩn NNGV TH PHỤ LỤC 1-GV TỰ ĐÁNH GIÁ PHỤ LỤC 2- TỔ TRƯỞNG-HT ĐÁNH GIÁ PHỤ LỤC 3- TỔ ĐÁNH GIÁ PHỤ LỤC 4-HT ĐÁNH GIÁ PHỤ LỤC 5-TH HT ĐÁNH GIÁ