Quy chế Công đoàn trường tiểu học Tam Bình năm học 2017-2018

Quy chế Công đoàn trường tiểu học Tam Bình năm học 2017-2018

LĐLĐ HUYỆN KRÔNG NĂNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG TH TAM BÌNH                  Độc lập- Tự do –Hạnh phúc

                                                                               =================

            

                                                   Cư K Lông, Ngày 18  tháng 9 năm 2017

 

QUY CHẾ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH TAM BÌNH

NĂM HỌC :2017-2018

          Điều I: Trách nhiệm và quyền hạn của BCH Công đoàn

   1.Căn cứ vào Nghị quyết và chủ trương của Đảng, Nhà nước, chương trình công tác

của cấp trên và tình hình nhiệm vụ của nhà trường, BCH Công đoàn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác Công đoàn trong từng tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ. Đồng thời lãnh đạo các tổ công đoàn và đoàn viên thực hiện kế hoạch đề ra.

  1. Lãnh đạo công đoàn thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, quy chế phối hợp giữa chính quyền với Công đoàn
  2.   Cùng với chính quyền tổ chức tốt phong trào thi đua nhằm động viên cán bộ, giáo viên công nhân viên trong đơn vị thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao và chương trình kế hoạch công tác đề ra.

     4.Tham gia cùng với chính quyền trong việc quản lý và phân phối sử dụng nguồn thu hợp pháp có liên quan đến nghĩa vụ và lợi ích của cán bộ GV-CNV đúng với chủ trương chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước.

     5.Thường xuyên có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững về chính trị, mạnh về chuyên môn và tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh.

  1. Quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn theo quy định của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Thông qua dự toán, quyết toán thu chi tài chính Công đoàn hằng năm.
  2. Xét khen thưởng và đề nghị Công đoàn cấp trên xét khen thưởng cho tập thể và cán bộ đoàn viên lao động có thành tích xuất sắc theo phân bố của Công đoàn cấp trên và xét kỉ luật trong trường hợp vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
  3. Kiến nghị với lãnh đạo trường về quản lý đơn vị thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát của ban thanh tra nhân dân về hoạt động toàn diện.

     Điều II: Trách nhiệm của Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên BCH Công đoàn.

  1. Chủ tịch: Là người đứng đầu BCH có trách nhiệm và quyền hạn:

       + Chịu trách nhiệm phân công điều hành các hoạt động của BCH Công đoàn.

       + Lãnh đạo công đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn , dự thảo chương trình sinh hoạt và chủ trì các cuộc họp BCH Công đoàn, BCH Công đoàn mở rộng, ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản của BCH. Tham dự các cuộc họp của cấp trên, của Đảng, chính quyền cùng cấp triệu họp.

      + Kiện toàn bộ máy, xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn trong nhà trường.

      + Quyết định những công việc đột xuất khi không họp được BCH Công đoàn và báo cáo lại với BCH Công đoàn trong phiên họp gần nhất.

     2/ Phó chủ tịch có trách nhiệm và quyền hạn:

     + Thay mặt Chủ tịch khi được chủ tịch ủy quyền tham gia công việc đối nội, đối ngoại và giải quyết các công việc đột xuất và có trách nhiệm báo cáo cho chủ tịch biết một cách sớm nhất.

      + Trực tiếp phụ trách công tác thi đua của Công đoàn.

      + Chịu trách nhiệm trước chủ tịch và BCH Công đoàn về lĩnh vực được phân công, phụ trách. Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đôn đúc các tổ công đoàn thực hiện các nghị quyết của BCH. Nghiên cứu, đề xuất với chủ tịch các chủ trương biện pháp tổ chức hoạt động công đoàn..

      + Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc được chủ tịch ủy quyền.

   3/ Các UVBCH Công đoàn có nhiệm vụ và quyền hạn sau;

      + Chịu trách nhiệm trước chủ tich và BCH Công đoàn về lĩnh vực được phân công

      + Quan tâm thăm hỏi các đoàn viên công đoàn khi ốm đau, thai sản, gặp khó khăn trong công tác và cuộc sống hằng ngày.

      + Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra đôn đúc các tổ công đoàn thực hiện các nghị quyết của BCH có liên quan đên công tác mà mình phụ trách.

      + Tham gia đầy đủ các buổi họp của BCH CĐ, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng các nghị quyết , quyết định của BCH. Thường xuyên phản ảnh thông tin cần thiết cho BCH và chấp hành sự điều động của chủ tịch công tác đối nội và đối ngoại.

Điều III: Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban kiểm tra.

       1.UBKT Công đoàn do một ủy viên BCH CĐ phụ trách và các thành viên CĐ do chủ tich ra quyết định thành lập công nhận. UBKT thực hiện trách nhiệm và quyền hạn quy đinh ghi trong chương V Điều lệ CĐVN

       2.Trong các hội nghị thường kì của BCH CĐ, UBKT có trách nhiệm báo cáo kết quả việc thực hiện các chủ trương của BCH về công tác kiểm tra đề xuất chương trình hoạt động của UBKT, các ủy viên UBKT được mời họp, được cung cấp tài liệu cần thiết và tham gia phát biểu ý kiến tại phiên họp BCH.

Điều IV: Nguyên tắc và chế độ làm việc :

  1. Nguyên tắc làm việc:

       + BCH làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ tách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. Các công việc do cá nhân phụ trách phải được giao trách nhiệm rõ ràng.

       + Các nghị quyết, quyết định của BCH phải có quá bán thành viên tán thành mới có giá trị và phải được thi hành nghiêm chỉnh. Những công việc đột xuất cần giải quyết do chủ tịch quyết định và báo cáo với BCH công đoàn phiên họp sau đó.

         2/ Chế độ làm việc:

        + Họp Công đoàn 1 tháng / 1 lần vào cuối tháng . Nội dung,chương trình do tổ phụ trách các mảng trong BCH chuẩn bị.( Họp đột suất nếu có công việc cần )

        + BCH CĐ tháng họp 1 lần thông báo chậm nhất trước 2 ngày.

        + Chủ tịch chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp và cần thiết yêu cầu thành viên BCH báo cáo kế hoạch công tác hay kết quả công việc được phân công.

           + Các UV BCH có trách nhiệm báo cáo công việc do mình phụ trách với chủ tịch CĐ và chủ tịch CĐ báo cáo CĐ cấp trên.

            + Chủ tịch hoặc phó chủ tịch tham gia các phiên họp của BGH khi được triệu tập để bố trí công việc, xét nâng lương, khen thưởng, đề bạt, kỷ luật liên quan đến quyền lợi của đoàn viên .

 

Điều V: Quản lý công tác tài chính do đoàn viên đóng góp:   

    1/ Quỹ tham quan:

          – Quỹ tham quan được hình thành do tất cả đoàn viên đóng góp hàng tháng (mỗi tháng 100 000 đồng/người).  

        – Quỹ được cho vay, bộ phận tài vụ công đoàn chịu trách nhiệm quản lý số tiền tham quan. Số tiền được chi vào cuối nhiệm kỳ dùng để tổ chức tham quan dã ngoại cho đoàn viên .

        – Cuối nhiệm kỳ BCH CĐ tham quan nghỉ ngơi cho đoàn viên và lao động. Nếu đoàn viên không tham gia đều phải có lý do chính đáng được Chi bộ, BGH, Ban chấp hành CĐ đồng ý thì trả lại, nếu không có lý do chính đáng không được chi trả lại.

  1. Qũy khuyến học:

– Do tất cả các đoàn viên nhất trí đóng góp hàng tháng mỗi CĐV 20.000 đ

–  Cuối năm học cấp học bổng  cho các cháu có thành tích đạt khen thưởng trong năm .

  1. Qũy tình thương:

    -Qũy tình thương do đoàn viên đóng góp với sự đồng ý của tất cả các đoàn viên, ( ốm đau ,bệnh nặng ,qua đời ,hoạn nạn … )

    – Thân nhân CĐV qua đời  thăm viếng ( Mua 1 vòng hoa khô và tiền),  mỗi CĐV đóng 100.000 đồng ( cặp vợ chồng thỉ chỉ đóng một người), Công đoàn cho ứng chi trước , sau trừ lương

   – CĐV đột xuất bệnh nặng hoặc ốm đau dài ngày, mỗi CĐV ủng hộ 50.000đ  ( Tổ trưởng đề xuất lên, BCH họp xem xét)

   – CĐV mất tài sản ( tùy theo đối tượng, gía trị tài sản mà CĐ vận động công đoàn viên giúp đỡ)

4/ Thăm hỏi:

     – CĐV,  nghỉ bệnh ở nhà từ ngày thứ 3 trở lên (tính ngày làm việc  ). Hoặc Nằm viện từ ngày thứ 2 trở đi thăm hỏi trị giá 100 000đồng. ( Thân nhân CĐV bệnh mỗi năm chỉ thăm một lần kinh phí CĐ)

   -CĐV tổ chức đám cưới , tân gia .Tặng một phần quà hoặc tiền  trị giá 200.000

   – CĐV chuyển trường, về hưu: Tặng một phần quà trị giá 200.000

Để động viên thăm hỏi kịp thời, mong các công đoàn viên khi biết báo kịp thời về các tổ khối trưởng hoặc BCH công đoàn.

  5/ Khen thưởng

– Mỗi đợt thi đua xét khen thưởng 2-3 CĐV xuất sắc  nhất (nếu có): 100.000đ

– CĐV tham gia thi do công đoàn phát động , có giải cấp huyện thưởng cá nhân CĐV 100 000 đồng. tập thể 200.000đ. Nếu đạt cấp tỉnh thưởng 300. 000 đồng ( mọi chi phí luyện tập CĐ chi trả nhưng tùy theo công việc để chi )

  6/ Các chế độ cđv, con cđv:

– Tết trung thu các em học từ trung học trở xuống đều được hưởng chế độ tết trung thu mỗi em 45 000 – 50.000 đồng. 

– Tết quốc tế thiếu nhi 1-6 (các em học từ 14 tuổi  trở xuống được hưởng chế độ mỗi em 45.000 – 50.000 đồng.

– Cấp học bổng  cho các em có thành tích đạt khen thưởng học sinh giỏi , học sinh tiên tiến năm học  và đạt thành tích trong các kỳ thi  cấp huyện , cấp tỉnh  . (phô tô giấy khen),.Sinh viên đạt loại khá trở lên( phô tô bảng điểm). Tiền học bổng được trích từ quỹ khuyến học và tiền ủng hộ nếu có .

      Để tiện cho việc thu và nộp đúng quy định nên các khoản đóng góp đều trừ vào lương hàng tháng             .Các quy chế trên đã thông qua buổi họp công đoàn  ngày 25  tháng  9 năm 2017 CĐV đều nhất trí ……100%….. Quy chế trên được áp dụng từ ngày    tháng 10 năm 2017

    DUYỆT CỦA CB  NHÀ TRƯỜNG                                    T/M  BCH CĐ

                          BÍ THƯ                                                                   CTCĐ

                           

             

          

                              Phạm Doãn Hải                                                 Hoàng Văn Viện

 

 
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.