Search
Thứ Tư 12 Tháng Mười Hai 2018
  • :
  • :

Văn bản chuyên môn

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 1, NĂM HỌC 2018-2019

Tải TKB Lan 1 (1 BUOI) 18-19, phân công công tác PCCT, sơ đồ lao động SO DO LAO DONG, sơ đồ phòng học SO DO PHONG...

BIÊN BẢN HỌP TỔ KHỐI CUỐI NĂM

Tải biên bản họp tổ khối bình xét thi đua cuối năm tại đây BB HOP KHOI

Phiếu đánh giá tiết dạy

Tải PHIẾU ĐÁNH GIÁ TẾT DẠY tại đây