Văn bản nhà trường

Bản kiểm điểm cá nhân HK 1, năm học 2017-2018

Tải bản kiểm điểm cá nhân học kỳ 1 năm học 2017-2018 tại đây: BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN HK 1-MẪU

Biên bản họp PHHS cuối học kỳ 1, 2017-2018

Tải biên bản họp PHHS lần 2 tại đây: 2.BB HỌP – LỚP LẦN 2

Thông tư 14-Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học

Tải Thông tư 14 của Bộ GD&ĐT về chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học tại đây:  Noi dung Chuẩn Hieu truong...

Công văn 616 của bộ GD&ĐT hướng dẫn chuẩn giáo viên tiểu học

Tải công văn 616 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học tại...

Quyết định 14-Chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học

Tải quyết định 14 năm 2007 của BGDDT về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG TIỂU HỌC

Tải PHIẾU ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG TIỂU HỌC  Phụ lục 2 CB, GV, NV ĐÁNH GIÁ tại đây

HƯỚNG DẪN THI ĐUA KHEN THƯỞNG PHÒNG GD&ĐT KRÔNG NĂNG

CV 83-(PHÒNG)-HUONG DAN THI DUA KHEN THUONG 2010- 2011

Phụ lục II, chấm điểm thi đua

Tải Phu luc II về quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với trường tiểu...

Tiêu chí thay thế SKKN xét CSTĐ

CAC TIEU CHI THAY SKKN 2016