BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2022

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2022

Họ và tên:…………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………….

 

Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trả lời: Các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm 4 quan điểm cơ bản sau đây:

Một là: phát huy sức mạnh đại đoàn kết dựa trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới dự lãnh đạo của Đảng là đường lối chiếu lược của cách mạnh VN, là động lực và nguồn ức mạnh to lớn, là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảm đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Hai là: Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, của hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng, được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, tỏng đó các chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Ba là: Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa tên cơ sở giải quyết hài hoà, quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Bốn là: Thực hiện dân chủ và phát huy chủ nghĩa yêu nước và những yếu tố quan trọng để củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ nghĩa yêu nước luôn luôn là động lực to lớn nhất của dân tộc ta trong quá trình lịch sử. Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng.

Câu 2: Đồng chí hãy đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị đồng chí đang công tác? Liên hệ trách nhiệm cá nhân các đồng chí trong các giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn vinh, bản sắc.

– Những ưu điểm và hạn chế trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị:

Trường TH&THCS Quang Trung là một đơn vị luôn dẫn đầu về mọi mặt, từ chất lượng học sinh đến các phong trào thi đua của đơn vị. Trường đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen, cờ thi đua về các thành tích trong dạy và học. Để đạt được những thành tích trên thì trong những năm qua dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của chi bộ nhà trường, Ban giám hiệu nhà trường cá các tổ chức trong trường cùng với sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò nhà tường. Một trong những đóng góp hàng đầu cho sự thành công đó chính là tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị luôn hướng tới những hành động, việc làm cụ thể, thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong đơn vị. Do đó trong quá trình triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị có những ưu điểm, nhược điểm sau:

+ Về ưu điểm:

Thứ nhất, nhà trường đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

Thứ hai, nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng Chí Minh về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đưa nhà trường trở thành một khối đoàn kết, dân chủ và phát huy tốt sức mạnh tập thể.

Thứ ba, Nhà trường đã đẩy mạnh học tập và làm theo, tập trung vào làm theo các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội…

Thứ tư, mỗi cá nhân đều tập trung rèn luyện và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,…

Thứ năm, nhà trường luôn đổi mới công tác tuyên truyền việc triển khai, thực hiện theo phương châm nêu gương “từ trên xuống” (cấp trên thực hiện trước, cấp dưới thực hiện sau), “trong trước ngoài sau” (trong Đảng thực hiện trước, ngoài Đảng thực hiện sau), nói đi đôi với làm (nhất quán giữa nói và làm), nhất là chú trọng những kết quả cùng bài học kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong mỗi hội nghị sơ kết và tổng kết hằng năm. Chú trọng việc biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tuyên truyền nhân rộng những tấm gương điển hình, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Về khuyết điểm:

– Do đơn vị trường là liên cấp, có số học sinh đông, số lượng giáo viên không đồng đều về trình độ, tuổi tác nên nhiều nhiệm vụ của việc học tập tư tử đạo đức Hồ chí Minh còn chưa được đồng bộ.

– Liên hệ trách nhiệm cá nhân các đồng chí trong các giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn vinh, bản sắc.

Là một người giáo viên đang vinh dự được nhận trọng trách trồng người tôi xin đa ra một số giải pháp góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn vinh, bản sắc:

Cùng với nhà trường và các đồng nghiệp phát huy sức mạnh đoàn kết tập thể, để cùng dây dựng một nhà trường đoàn kết, dân chủ. Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát huy sức mạnh toàn trường để thực hiện tốt chương trình giáo dục 2018. Vì vậy tôi xin đưa ra một số giải pháp sau:

– Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chăm lo, phát huy và đảm bảo uyền làm chủ của nhân dân,  cụ thể đó là biết lắng nghe hợp tác cùng với PHHS để giáo dục con em mình theo phát triển năng lực. Chia sẻ với HS những khó khăn trong học tập để taoj cho các em môi trường học tập thân thiện, gần gũi để hoàn tành tốt nhiệm vụ học tập.

– Luôn bảo vệ quyền là lợi ích hợp pháp của các nhân trong công tác của mình. Xây dựng cho bản thân một niềm tin vững chắc với Hs cũng như phụ huynh để các em luôn tin tưởng người thầy, tin tương vào cách giải quyết phù hợp, công bằng của giáo viên.

– Không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực bản thân để đáp ứng đổi mới của giáo dục 4.0. Thực hiện tốt chương trình giáo dục 2018 mà Bộ Giáo dục đã đề ra.

– Việc xây dựng mối đoàn kết các dân tộc các anh em trong địa phuwong, trường học là nhiệm vụ quan trọng nên chúng ta luôn chủ động, tuyên truyền kịp thời các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với mọi người dân để họ hiểu và đồng thuận với những cính sách đó.

– Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất trong trường, với phụ huynh học sinh và các tổ chức trong và ngoài nhà trường. giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân, tạo cho họ niềm tin yêu Đảng, tin yêu thầy cô.

Copyright 2019 © Kinh nghiệm dạy học | Thiết kế bởi Web Bách Thắng