Bài thu hoạchch chính trị hè 2020 của huyện Krông Năng

Bài thu hoạch chính trị hè 2020 của huyện Krông Năng.

Đề bài: Đồng chí hãy nêu ra khái quát định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 trong dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng. Liên hệ lĩnh vực công tác, những kiến nghị đề xuất liên quan đến lĩnh vực công tác.

Bài làm

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 trong dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng gồm 12 nội dung, đó là:

1. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, dây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường,…Tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và phát triển bền vững đất nước.

2. Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo môi trường thuận lợi để huy động phân bố và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, hiện đại hóa đất nước gắn với từng bước phát triển kinh tế số, dựa chủ yếu trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

3. Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy chuyển giao, ứng dựng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới.

4. Tăng cường xây dựng con người và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin và phát triển tài năng, trí tuệ của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước.

5. Quản lí phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh, chú trọng nâng cao chất lượng dân số, gắn dân số với phát triển, quan tâm đến mọi người dân, bảo đảm chính sách lao động, việc làm, thu nhập, thực hiện tốt an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

6. Chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, quản lí và khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm hiệu quả và bền vững tài nguyên, lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu. kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, dây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.

7. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, kĩ cương, bảo đảm an ninh kinh tế, xã hội, an ninh mạng, an ninh con người, xây dựng xã hội trật tự, kỉ cương. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xưng đột từ sớm, từ xa, phát hiện sớm và xử lí kịp thời những nhân tố bất lợi, nhất là những nhân tố có thể gây đột biến, đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

8. Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao không ngừng uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam.

9. Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ XHCN, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc. Cung cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận của xã hội, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – Xã hội.

10. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước phát quyền XHCN trong sạch, vựng mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tinh gọn vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỉ cương, kỉ luật trong hoạt động của nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham những, lãnh phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội.

11. Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hạt động hiệu lực, liệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, làm tốt công tác tư tưởng, lí luận, chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và dân vận của Đảng.

12. Tiếp tục nắm vững và xử lí tốt các quan hệ lớn: Quan hệ giữa đổi mới ổn định và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và đỏi mới chính trị, giữa tuân theo các quy luật thị trường và đảm bảo định hướng XHCN.  Giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, giữa nhà nước thị trường và xã hội. Giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa. Thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, giữa xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN, giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế, giữa đảng lãnh đạo, nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ, giữ thực hành dân chủ và tăng cường phát chế, bảo đảm kĩ cương xã hội. Trong nhận thức và giải quyết các quan hệ lớn, cần chú trọng hơn đến đảm bảo định hướng XHCN, xây dựng từng bước quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ tổ quốc XHCN, giữ vững độc lập tự chủ và phát huy quyền là chủ của nân dân.

Phần liên hệ:

Là một giáo viên đang trực tiếp công tác tại trường học, đó là một nhiệm vụ quan trọng, vinh dự và hết sức nặng nề trong giai đoạn phát triển của đất nước. Tôi luôn nhận thức được rằng việc đổi mới và phát triển toàn diện thể chế bền vững kinh tế, chính trị, xã hội luôn phải gắn liền với phát triển giáo dục. Chính vì thế trong dự thảo văn kiện đại hội đảng lần thứ XIII đã nêu rõ: “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dựng nhân tài,..”

Chính vì vậy để cùng chung tay với cả nước thực hiện thắng lợi văn kiện đại hội Đảng lần thứ XIII tôi luôn ý thức rằng cần học tập không ngừng, luôn đổi mới hình tức học tập (học từ đồng nghiệp, học online,…) để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, để đáp ứng với yêu cầu nội dung giảng dạy của ngành giáo dục.

Từng bước tiếp cận, học tập, tiếp thu chương trình giáo dục tổng tể 2018 của Bộ Giáo Dục để năm vững các yếu tố cơ bản của chương trình, từng bước thực hiện đúng và đủ các chương trình giáo dục tổng thể 2018.

Kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học mới nhằm đưa ra những phương pháp dạy học hù hợp nhất với đối tượng học sinh nơi công tác.

Tăng cường học tập ngoại ngữ, nâng cao trình độ tin học để ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đảm bảo đám ứng được yêu cầu phát triển của giáo dục trong gia đoạn hiện nay.
Không ngừng rèn luyện đạo đức bản thân để xứng đáng tấm gương tự học và sáng tạo. Dạy học trên cơ sở tình thương và trách nhiệm bằng trái tim người thầy để các em không hnưgx tiếp thu tốt kiến thức văn hóa và còn học tập đạo đức từ người thầy, xem nhà trường là mái nhà thứ hai và người thầy, cô là người mẹ thứ hai trong môi trường giáo dục./.

Bấm vào đây xem thêm các bài thu hoạch chính trị hè khác 

Copyright 2019 © Dạy học online | Thiết kế bởi Web Bách Thắng