Bản đăng kí thực hiện Chỉ thị 05/TW về học tập và làm theo TTĐĐ HCM

ĐẢNG BỘ ………………..

CHI BỘ TRƯỜNG ……………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

          ……………., ngày 09 tháng 01 năm 2022

 

BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

(theo Kế hoạch số …-KH/ĐU ngày … tháng … năm 20… của Đảng ủy)

Họ và tên: …………………….                             Sinh năm: …………………

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: ………………………

Đơn vị công tác: Trường ……………………

Chi bộ: Trường ……………………………

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 20… Bản thân đăng ký học tập nội dung cụ thể như sau:

  1. Về tư tưởng chính trị:

Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của đảng và luật pháp của nhà nước. Luôn trau dồi đạo đức cách mạng, sống và làm việc theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

  1. Phẩm chất đạo đức, lối sống

Có lối sống giản dị trong sáng và gần gũi với mọi người. Không quan liêu bè phái gây mất đoàn kết nội bộ trong đảng, cơ quan đơn vị. thực hiện tốt các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Với nhiệm vụ được giao là giáo viên dạy bộ môn lớp 1 và Khối trưởng khối 1+2, bản thân luôn cố gắng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Dạy đúng chương trình, nhiệt tình, tận tụy với học sinh. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đại trà.

– Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ đạo các tổ viên thực hiện tốt công tác soạn giảng.

Luôn luôn kiểm tra và nhắc nhở các tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại giáo viên, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

 – Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho toàn thể giáo viên khối 1+2.

– Tổ chức tập huấn phương pháp dạy học phát triển PCNL cho giáo viên, thực hiện tốt việc đánh giá học sinh theo Thông tư 27.

– Triển khai tập huấn và tổ chức thực hiện dạy học Online cho giáo viên và học sinh khối 1+2 đúng yêu cầu, đảm bảo các hình thức, nội dung dạy học trực tuyến theo công văn của SGD và BGD.

– Triển khai thực hiện đúng chương trình dạy học theo Thông tư 32 của BGD, soạn giảng đúng Công văn 2345 của BGD và chương trình giảm tải theo Công văn 3969 của BGD

Chấp hành đúng quy chế chuyên môn và các nội quy quy chế của đơn vị cũng như của ngành. Tham gia dự giờ góp ý đồng nghiệp, có đầy đủ các loại hồ sơ theo qui định.

Bản thân là giáo viên kiếm khối trưởng, tôi rất tâm huyết với nghề nghiệp, nhiệt tình công tác, ân cần và gần gũi với học sinh. Chăm lo cho học sinh ngày càng tiến bộ. Có kế hoạch bồi dưỡng giúp đỡ giáo viên trong khối, giúp đỡ học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng đại trà theo kế hoạch của chi bộ cũng như của nhà trường đề ra.

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

– Tập thể khối 1+2 hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học đúng kế hoạch nhà trường đề ra.

– 02 giáo viên được UBND huyện khen, 01 GV được được nhà trường khen.

– Học sinh chăm ngoan, vượt khó học tốt. Không có học sinh bỏ học.

– Tỉ lệ lên lớp của khối 1 năm học 2020 – 2021  là 95%

  1. Xác định nội dung đột phá để phấn đấu thực hiện

– Bản thân lựa chọn nội dung: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.”

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả mọi người, ở mọi địa vị, vị trí công tác trong mọi hoàn cảnh đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và được thể hiện trong một số nội dung sau:

Thứ nhất, cán bộ, đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có phương pháp làm việc khoa học.

Thứ hai, cán bộ, đảng viên phải chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với tự phê bình và phê bình; phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Thứ tư, trung thực trong nhiệm vụ, không tranh công, không đổ lỗi; cầu thị, có chí tiến thủ, khiêm tốn, không kiêu ngạo. 

Là một người giáo viên, đảng viên tôi luôn nhân thức được tinh thần trách nhiệm của mình trong công việc cũng nhu trong quan hệ với mọi người. Cụ thể:

Một là, nêu cao tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Bản thân phải chịu khó, tích cực, hăng hái trong công việc, nhiệm vụ được giao, tiết kiệm thời gian và các phương tiện phục vụ công tác để làm việc có hiệu quả cao nhất. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trong thực hiện công việc, bảo đảm thời gian theo quy định như: phải tự vạch kế hoạch làm việc theo năm, tháng, tuần, ngày. Kế hoạch năm là định hướng chung về trách nhiệm của bản thân trong năm, sau đó phải xác định nhiệm vụ trong tháng, trong tuần, trong ngày làm gì; nhiệm vụ nào cần giải quyết trước, nhiệm vụ nào làm sau. Khi đã có kế hoạch thì phải tuân thủ kế hoạch đã đề ra, không được lấy thời gian làm việc công để làm việc tư. Phải liêm khiết, gương mẫu trong công tác, ứng xử, có thái độ chính trực, có chính kiến, bản lĩnh trong công việc.

Hai là, nêu cao tính chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao.

Trong thực hiện nhiệm vụ, công việc có chương trình, kế hoạch, khoa học, ngăn nắp, nề nếp, sao cho công việc chạy đều, có kết quả cao nhất; kể cả trong việc phối hợp thực hiện với các đồng chí, đồng nghiệp hoặc cơ quan, đơn vị có liên quan, không để chậm trễ, tồn đọng, ách tắc, không để đồng chí, đồng nghiệp phải chờ đợi sự phối hợp, cộng tác.

Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phải linh hoạt, sáng tạo, không ngừng cải tiến, đổi mới để hoàn thành công việc nhanh nhất. Khi thực hiện nhiệm vụ phải bao quát nhiệm vụ của tập thể, nhiệm vụ của đồng nghiệp để cùng phối hợp thực hiện mới hoàn thành tốt nhiệm vụ chung. Phải tự giác, tự phê bình và phê bình. Phải thực sự mạnh dạn, thẳng thắn, chân thành trong phê bình và tự phê bình, phê bình đồng chí mình phải trên tinh thần đồng chí, chân thành, xây dựng, thái độ vô tư, khách quan, không chen động cơ cá nhân, không mỉa mai, chua cay, đâm thọc, đồng thời phải không được tự ái. Tiếp thu ý kiến phê bình của đồng chí, đồng nghiệp, của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, chi bộ… để phát huy mặt mạnh, khắc phục, sửa chữa, điều chỉnh mặt yếu còn tồn tại. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên không nên suy bì xem công việc của mình có quan trọng hay không, có đem lại lợi lộc gì cho bản thân và gia đình hay không; phải thấy được rằng, công việc nào cũng cần thiết, quan trọng đối với chi bộ, cơ quan. Khi đã được giao và làm bất kỳ việc gì, dù gặp khó khăn, trở ngại cũng phải quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, không được thoái thác, không được chùn bước.

Ba là, khiêm tốn, thực sự cầu thị, không kiêu ngạo, thỏa mãn với kết quả công việc, nhiệm vụ được giao. 

Bản thân luôn thể hiện thái độ khiêm tốn trong thực hiện nhiệm vụ, công việc, phần việc được giao. Thực sự cầu thị khi thấy đồng chí, đồng nghiệp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị góp ý giúp đỡ với ý tưởng sáng tạo, giải pháp mới, có tính khả thi để giúp việc thực hiện công việc, nhiệm vụ, phần việc được giao đạt kết quả cao hơn.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm không chỉ thể hiện trong nghị quyết, bằng lời hứa mà là trong những việc làm rất cụ thể, thiết thực, hàng ngày thuộc mọi lĩnh vực, mọi công việc, của mọi người. Vì nói cho cùng, tinh thần trách nhiệm không chỉ là bổn phận mỗi người đối với tổ chức, với Đảng, trước cấp trên mà còn là trách nhiệm trước dân, trước tập thể, những người xung quanh mình và với cả chính mình. Đó là biểu hiện trong sáng nhất của đạo đức làm người, đạo đức công dân, hết lòng, hết sức phấn đấu vì sự nghiệp của dân, của nước. Đó cũng là đạo đức, tư cách người cán bộ, đảng viên, viên chức thực thụ.

  1. Phương hướng phấn đấu, làm theo(Những nội dung gắn với nhiệm vụ được giao, nhất là trong tinh thần, trách nhiệm, thái độ về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên)

Là một người giáo viên, bản thân luôn ý thức được tinh thần yêu nước của mình nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng. Xây dựng tinh thần đoàn kết, tình nguyện, tương thân, tương ái vì nhiệm vụ của người giáo viên. Luôn luôn gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Triển khai cuộc vận động đến nhân dân nơi cư trú và học sinh học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, vận động gia đình, bà con lối xóm chấp hành nghiêm túc về đường lối lãnh đạo của Đảng cũng như pháp luật của nhà nước. Chống lối sống bàng quan, vị kỷ cá nhân, thiếu trách nhiệm. Xây dựng nếp sống văn hoá của cộng đồng, thói quen ứng xử văn hóa, tôn trọng và bảo vệ lẽ phải, tích cực tham gia xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Luôn gương mẫu trong việc chấp hành các chính sách của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nâng cao ý thức đoàn kết được bản thân xem là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong thực hiện và chỉ đạo đường lối chính sách của Đảng hay pháp luật của nhà nước. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống.

Trên đây là Bản đăng ký cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022

                                                                                          Người đăng kí

 

 BẤM VÀO ĐÂY TẢI BẢN WORD ĐẦY ĐỦ

                                                                                   

Copyright 2019 © Kinh nghiệm dạy học | Thiết kế bởi Web Bách Thắng