Biện pháp: “Nâng cao tinh thần chăm chỉ học tập cho học sinh qua công tác chủ nhiệm lớp”

Biện pháp: “Nâng cao tinh thần chăm chỉ học tập cho học sinh qua công tác chủ nhiệm lớp”

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài:

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Thực trạng:

1.1. Thuận lợi:

………………

1.2. Khó khăn:

………………..

2. Cách thực hiện biện pháp:

Biện pháp 1: Xây đựng kế hoạch chủ nhiệm đầu năm

…………………

Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm theo đối tượng học sinh.

……………….

Biện pháp 3: Đầu tư các phong trào mũi nhọn nhà trường tổ chức

………………..

Biện pháp 4: Nêu gương và khen thưởng

………………..

3. Kết quả đạt được:

…………………

III. PHẦN KẾT LUẬN

1. Kết luận:

………………

2. Kiến nghị:

……………………

Bien Phap Giao Duc Tieu Hoc

Copyright 2019 © Kinh nghiệm dạy học | Thiết kế bởi Web Bách Thắng