Hướng dẫn giáo viên đại trà tập huấn module 1

Hướng dẫn giáo viên đại trà tập huấn module 1

Kế hoạch bài dạy môn Đạo đức dành cho GV đại trà.

Kế hoạch bài dạy môn Hoạt động trải nghiệm dành cho giáo viên đại trà

Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt dùng cho giáo viên đại trà

Kế hoạch bài dạy dành PTPCNL cho giáo viên đại trà.

Một số câu hỏi bổ sung trong Modul 2 dành cho GV đại trà

Copyright 2019 © Dạy học online | Thiết kế bởi Web Bách Thắng