Nâng cao phẩm chất chăm chỉ cho học sinh lớp 1 thông qua các bài học môn GDTC

Nâng cao phẩm chất chăm chỉ cho học sinh lớp 1 thông qua các bài học môn GDTC

I. PHẦN MỞ ĐẦU……………………………………………………………………. Trang 1

1. Lý do chọn đề tài : ………………………………………………………………….. Trang 1 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài : ……………………………………………………….. Trang 2 

3. Đối tượng nghiên cứu:……………………………………………………………… Trang 2 

4. Giới hạn và Phạm vi nghiên cứu :………………………………………………. Trang 2 

5. Phương pháp nghiên cứu………………………………………………………….. Trang 2 

II. PHẦN NỘI DUNG………………………………………………………………. Trang 4

1. Cơ sở lý luận:………………………………………………………………………….. Trang 4 

2. Thực trạng:…………………………………………………………………………….. Trang 6 

3. Nội dung và hình thức của giải pháp :………………………………………… Trang 7

a. Mục tiêu của giải pháp:…………………………………………………………….. Trang 7 

b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp:…………………………………. Trang 7 

c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp:……………………………….. Trang 11 

d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu:…….. Trang 12 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………………….. Trang 13

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………. Trang 14

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC…………… Trang 15

MỤC LỤC Trang 16

Bien Phap Giao Duc Tieu Hoc

Copyright 2019 © Kinh nghiệm dạy học | Thiết kế bởi Web Bách Thắng