toán – văn – anh

lý – hóa – sinh

SỬ – ĐỊA – GDCD