Vận dụng những nguyên tắc gắn việc phát triển ngôn ngữ với việc rèn luyện tư duy để tổ chức dạy: Ôn tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất. ( Từ loại – Lớp 3)

Vận dụng những nguyên tắc gắn việc phát triển ngôn ngữ với việc rèn luyện tư duy để tổ chức dạy: Ôn tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất. ( Từ loại – Lớp 3)

 

 

 

Copyright 2019 © Dạy học online | Thiết kế bởi Web Bách Thắng