Đổi mới xây dựng mô hình lớp học tự chủ cho học sinh lớp 4 trong công tác chủ nhiệm

Đổi mới xây dựng mô hình lớp học tự chủ cho học sinh lớp 4 trong công tác chủ nhiệm

I. LÝ DO CHỌN BIỆN PHÁP

1. Lý do chọn biện pháp

…………………………….

2. Thực trạng

…………………………

3. Nguyên nhân:

……………………………..

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu

……………………….

2. Nội dung các giải pháp

Giải pháp 1: Học sinh tự chủ có sự hướng dẫn giúp đỡ  của giáo viên tại lớp học.

………………………..

Giải pháp 2: Học sinh tự chủ thực hiện nề nếp ở nhà theo thời gian biểu có sự giúp đỡ hướng dẫn của cha mẹ

……………………….

3. Kết quả.

………………………….

III. KẾT LUẬN

…………………………

Bien Phap Giao Duc Tieu Hoc

Copyright 2019 © Kinh nghiệm dạy học | Thiết kế bởi Web Bách Thắng