Lồng ghép một số trò chơi vào phân môn LTVC lớp 4 để dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh

Lồng ghép một số trò chơi vào phân môn LTVC lớp 4 để dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài.

……………………

NỘI DUNG

1. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu.

1.1. Thuận lợi

…………………..

1.2. Khó khăn

………………………

2. Nội dung và hình thức của giải pháp.

……………………………

Biện pháp 1: Xây dựng hệ thống trò chơi cần áp dụng

………………………….

Biện pháp 2: Lồng ghép một số trò chơi trong phân môn LTVC nhằm phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

a) Trò chơi thứ nhất: Năm cánh hoa vui

……………………………..

b) Trò chơi thứ hai: Ong đi tìm hoa

………………………..

c) Trò chơi thứ ba: Ô cửa bí mật

………………………..

d) Trò chơi thứ tư: Quả bóng niềm vui

……………………..

4. Kết quả đạt được

…………………………..

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT.

1. Kết luận.

……………………….

2. Kiến nghị

Bien Phap Giao Duc Tieu Hoc

Copyright 2019 © Kinh nghiệm dạy học | Thiết kế bởi Web Bách Thắng