Một số biện pháp rèn kĩ năng quan sát trong viết văn miêu tả theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực cho hs lớp 4

Một số biện pháp rèn kĩ năng quan sát trong viết văn miêu tả theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực cho hs lớp 4.

PHẦN MỞ ĐẦU

Lí do chọn đề tài

……………………….

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Thực trạng

1.1. Thuận lợi

……………………………

1.2. Khó khăn.

……………………………….

2. Cách thức tực hiện biện pháp.

Bước 1: Hướng dẫn quan sát

……………………….

Bước 2: Phân tích tổng hợp dữ liệu đã quan sát

……………………….

Bước 3: Lập dàn bài chi tiết

……………………………

Bước 4: Tham khảo các văn bản mẫu (Các bài văn hay…)

………………………….

Bước 5: Hướng dẫn tả đoạn văn.

…………………………..

Bước 6. Hoàn thiện một bài văn

……………………………

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN BIỆN PHÁP

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận.

……………………..

2. Kiến nghị.

………………………

Bien Phap Giao Duc Tieu Hoc

Copyright 2019 © Kinh nghiệm dạy học | Thiết kế bởi Web Bách Thắng